Условия за използване н bg.online-iq-tests.com

Настоящите условия регулират взаимоотношенията между Администратора на bg.online-iq-tests.com (и местни iq-test домейни) и Потребителя на bg.online-iq-tests.com (и местни iq-test домейни).

1. Описание на проекта bg.online-iq-tests.com и основни дефиниции

I&Q GROUP, spol. s.r.o., Freyova 82/27, 190 00 Praha, ID: 27488268 (от тук нататък само "Администратор"), администрира интернет проекта bg.online-iq-tests.com (от тук нататък само "IQeu"), където посетителите (от тук нататък само "Потребителите") могат да установят своя IQ и IQ на своята държава.
Основни дефиниции:
IQ = коефициент за интелигентност (коефициент = степен, дял) представлява показател за интелигентност с нормално разпределение със средна стойност 100 и стандартно отклонение 15 .
Тест = комбинация от задача и вероятни отговори, където най-доброто логически правилно решение е единствено. Тестовете могат да определят различни типове IQ (вродена, математическа, обемна и др. интелигентност) и се обединяват в една обобщена стойност на IQ, която е толкова по-точна, колкото повече тестове е попълнил Потребителят.
Условията за използване на услугите bg.online-iq-tests.com (от тук нататък само "PIQeu") = условията, дефиниращи правата и задълженията на участниците в IQeu (Администратор и Потребители). Актуалната версия на PIQeu е на адрес URL http://bg.online-iq-tests.com/privacy-policy/. Администраторът си запазва правото да променя PIQeu, а промяната влиза в сила от датата на публикуването й в горния уебсайт.
Администратор = субект, който се грижи за безпроблемното опериране на необходимите за осигуряването на IQeu сървър и приложения.
Потребител = посетител, който попълва тест, или се регистрира в системата

2. Права и задължения на участниците

Администратор:

 • Има право да се обръща към Потребителя по всяко време, по всякакъв начин по всякакви въпроси.
 • Има правото да договори индивидуални условия с друг участник в IQeu .
 • Има правото да отстрани всеки Потребител без да посочва мотив за това.

Потребител:

 • Има правото да се обръща към Администратора на Iqeu.
 • Има правото да обявява прекратяване на действията си в IQeu без да посочва мотив за това.
 • Длъжен е да съблюдава валидните за PIQeu услоовия.
 • След заплащане Потребителят има право да види резултата от теста и ако това му бъде отказано, има право да се обърне към Администратора и да поиска отстраняване на тази неизправност, но няма право да иска обезщетение.
 • Подавайки личните си данни, Потребителят дава на Администратора сворето позволение да въведе личните му/й данни в база данни и да ги използва само и единствено за осъществяване на контакт с него. Администраторът гарантира, че личните данни няма да бъдадт предоставяни по никакъв начин на Трета страна и при поискване ще бъдат заличени. Потребителят се съгласява с това чрез регистрирането си на сайта, или чрез попълване на тест.

3. Участие на отделните лица в IQeu

Администратор:

 • Участва в IQeu от началото до края, или докато предаде IQeu на друго лице.
 • Контролира съблюдаването на PIQeu и прави заключения от евентуално нарушение.

Потребител:

 • Стартира участието си в IQeu чрез попълване на теста или чрез регистрацията си.
 • Може да се абонира да получава информацията по всяко време чрез въвеждане на електронен адрес по време на регистрацията си.
 • Може да прекрати участието си в IQeu по всяко време.

4. Отговорност на отделните лица

Участващите в IQeu лица носят отговорност само по въпроси, по които те могат да влияят със своите действия.
Администратор:

 • Отговаря за съблюдаването на PIQeu
 • Не отговаря за платежоспособността на Потребителя

Потребител:

 • Отговаря за съблюдаването на PIQeu

5. Системи на заплащане

Системите на заплащане се осигуряват от Администратора. Системите на плащане и цената за резултатите се определят от мястото, което е избрано от Потребителя след попълване на Теста. Ако потребителят избере място, което е различно от мястото където той се намира в момента, най-вероятно въобще няма да получи достъп до резултатите. За да получи резултатите от теста си, потребителя трябва да изпратите след приключването на теста 1 SMS-a на кратък номер 1816, достъпен за абонати на трите мобилни оператора. Цена на 1 SMS към номер 1816 – 4,80 лв.
Списък на държави, методи на плащане и цени:

bg.online-iq-tests.com: 4.8 BGN

6. Защита на личните данни, авторско право

По време на участието в проекти IQeu могат да се обменят лични данни (име, адрес, телефонен номер, e-mail, идентификационен номер (ЕГН) и др.). Тези лични данни са конфиденциални и до тях имат достъп само лицата, които участват в този обмен. Двете страни се задължават да не предоставят личните данни на Трета страна под никаква форма (печатна, електронна и др.), с изключение на разнообразните статистически прегледи, които не могат да бъдат отнесени към определена личност. Освен това, Администраторът на IQeu си запазва правото да прави анализ на поведението на други участващи в IQeu лица и евентуално да ги предоставя на Трета страна, изключително само под формата на статистически данни, които не могат да бъдат отнесени към определена личност.

7. Поддръжка

По делови въпроси:
Email: E-mail
При писмена молба от отделен субект, Администраторът ще извършва всички финансово разумни средства, за да заличи всички лични данни на конкретния субект.
I&Q GROUP, spol. s.r.o., 11/11/2009.